Serwis Porad Prawnych Online

telefon: 22 246 08 00
e-mail: online@kancelaria.sgp.pl

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dopuszczalność przetwarzania zgromadzonych danych osobowych w celu innym niż ten, na który przedsiębiorca uzyskał zgodę.
Osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, przetwarzające dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych, mające siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo w państwie trzecim, o ile przetwarzają dane osobowe przy wykorzystaniu środków technicznych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą przetwarzać dane osobowe jedynie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 ze zm.) dalej: Ustawa. Przetwarzaniem danych w rozumieniu Ustawy są jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Jedną z przesłanek dopuszczających przetwarzanie danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą ( art. 23 ust. 1 pkt 1) Ustawy). Zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści (art. 7 pkt 5) Ustawy). W treści oświadczenia o zgodzie powinien być zawarty cel przetwarzania danych osobowych, na jaki osoba wyraża zgodę. Zgoda może obejmować również przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmienia się cel przetwarzania. Zatem, dane osobowe zgromadzone w oparciu o zgodę powinny być co do zasady wykorzystane w celu objętym zgodą osoby, której dane dotyczą.

Jednakże, pomimo zgromadzenia danych osobowych na podstawie zgody określającej cel ich przetwarzania, przetwarzanie takich danych w celu innym niż ten, dla którego zostały zebrane, jest dopuszczalne, jeżeli nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz następuje:
1) w celach badań naukowych, dydaktycznych, historycznych lub statystycznych,
2) z zachowaniem przesłanek dopuszczających przetwarzanie danych osobowych określonych w art. 23 Ustawy oraz przy dochowaniu obowiązków informacyjnych względem osoby, której dane dotyczą, określonych w art. 25 Ustawy.

Innym przypadkiem możliwości przetwarzania zebranych danych osobowych w celu innym niż ten, dla którego zostały zebrane i na który została udzielona zgoda, jest sytuacja, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 23 ust. 1 pkt 5) Ustawy). Prawnie usprawiedliwiony cel powinien wynikać z prowadzonej przez administratora danych lub odbiorcy danych działalności zarobkowej, zawodowej lub statutowej. Zatem, w świetle przesłanki określonej w art. 23 ust. 1 pkt 5) Ustawy przetwarzanie danych osobowych w celu innym niż ten, na który osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę, jest dopuszczalne jeżeli występuje prawnie usprawiedliwiony cel realizowany przez administratora danych lub odbiorcę danych oraz przetwarzanie danych osobowych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Przykładowe prawnie usprawiedliwione cele wskazuje art. 23 ust. 4 pkt 1) Ustawy; są to: marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych lub dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji, dozwolone jest np. przetwarzanie przez administratora danych osobowych zebranych w celu innym niż marketing własnych produktów polegające na ich wykorzystaniu dla przesłania materiałów marketingowych dotyczących własnych produktów lub usług administratora danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5) Ustawy osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację – stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 7) Ustawy; w takiej sytuacji administrator danych zaprzestaje przetwarzania kwestionowanych danych osobowych albo bez zbędnej zwłoki przekazuje żądanie Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, który wydaje stosowną decyzję. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5) Ustawy osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych – stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 8) Ustawy; w takiej sytuacji dalsze przetwarzanie kwestionowanych danych jest niedopuszczalne, administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

Podsumowując, stwierdzić należy, że chociaż dane osobowe zgromadzone w oparciu o zgodę powinny być co do zasady wykorzystane w celu objętym zgodą osoby, której dane dotyczą, istnieją możliwości wykorzystania tych danych w celu innym niż ten, na który została udzielona zgoda, jednakże jest to dopuszczalne jedynie przy dochowaniu wymagań określonych w Ustawie.

Autor tekstu:

Iwona Soroko – Radca Prawny

Wykonanie i realizacja maxus.com.pl

© Serwis porad prawnych Online